GenelGündem

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars, Projelerini Açıkladı

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars, Projelerini Açıkladı

MHP Sivas Belediye Başkanı Adayı Reha Kars programda yaptığı açıklamada başkan seçildiği takdirde hayata geçirecekleri projelerden bahsetti.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si(MHP) Sivas Be­le­di­ye Baş­kan Aday ta­nı­tım top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adayı Reha Kars parti teş­ki­la­tı ve basın men­sup­la­rı ile bir araya geldi. MHP Sivas Mil­let­ve­ki­li Ahmet Öz­yü­rek’te prog­ra­ma ka­tı­lım gös­ter­di. Prog­ram­da ko­nu­şan MHP Sivas Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Reha Kars, önce ken­di­si­ni ta­nı­ta­rak ar­dın­dan ise ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri pro­je­ler­den bah­set­ti.

Hakettiği Konforu Sivaslılara Sunacak Çok Güzel Projelerimiz Var

Kars, “Eği­ti­me katkı an­la­mın­da bil­gi­ye eri­şim­de ço­cuk­la­rı­mı­za yö­ne­lik ma­hal­le­le­ri­mi­ze yö­ne­lik pro­je­miz var. Ay­rı­ca bil­di­ği­niz gibi tek bir has­ta­ne­miz var. Ma­ale­sef in­san­la­rın bir­ço­ğu yani he­pi­miz bu­ra­la­ra zo­run­lu kı­lın­mış gibi bir du­rum­da ka­lı­yo­ruz. Buna yö­ne­lik ola­rak 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye­ler Ka­nu­nu’nun yetki ve so­rum­lu­luk­la­rı içe­ri­sin­de 14. madde ka­nu­ni yet­ki­ye da­ya­na­rak sağ­lık ala­nın­da da bir takım hiz­met­le­ri­miz ola­cak. Bunu bu­ra­dan siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum. Eği­tim ala­nın­da yine söy­le­miş­tim. Çok fark­lı hiz­met­le­ri­miz ola­cak. Özel­lik­le ma­hal­le­ler­de tes­pit et­ti­ğim bazı be­lir­li ma­hal­le­ler­de an­lı­yor­su­nuz. Ora­lar­da ço­cuk­la­rı­mı­za yö­ne­lik mut­lak su­ret­le eği­tim ala­nın­da çok fark­lı pro­je­le­ri var. Yeni bir şey söy­le­me­ye­ce­ğim esa­sın­da. Başka şe­hir­ler­de başka il­ler­de uy­gu­la­nan proje ama bizim şeh­ri­miz­de ma­ale­sef ki geç ka­lın­mış pro­je­ler var. Üret­ken be­le­di­ye­ci­lik viz­yo­nu­muz­la ve an­la­yı­şı­mız­la şeh­ri­miz­de tarım ve zi­ra­at alan­la­rın­da ha­zır­la­dı­ğı­mız çok güzel pro­je­le­ri­miz var. Çift­çi­miz­le or­tak­la­şa ya­pa­ca­ğı­mız çok güzel pro­je­le­ri­miz var. Tarım alan­la­rı­nı imara aç­mak­tan zi­ya­de el­ve­riş­li tarım alan­la­rı­nı, imar alanı değil, mü­ca­vir alanı da de­di­ğim ama be­le­di­ye alan­la­rı içe­ri­sin­de sahip ol­du­ğu­muz tarım el­ve­riş­li alan­lar­da, çift­çi­miz­le, şehir eko­no­mi­si­ne, on­la­ra ka­zanç sağ­la­ya­cak, şehir katkı sağ­la­ya­cak bir­çok pro­je­miz var. Kül­tür ve tu­rizm ala­nı­na bi­li­yor­su­nuz ha­va­li­ma­nı­mız var. Yük­sek hızlı tre­ni­miz de var artık. Bu­nun­la be­ra­ber ben göz­lem­li­yo­rum ki şeh­ri­mi­zin di­na­mik­le­ri Ko­nuy­la il­gi­le­nen di­na­mik­ler el­bet­te buna zırh ver­mek is­ti­yor­lar. Biz buna çok daha fazla hız ve­ril­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız, katkı sağ­la­ya­ca­ğız. Bu­nun­la da ala­ka­lı pro­je­le­ri­miz var. Ula­şım ala­nın­da Si­vas­lı­ya bu­ra­dan söy­lü­yo­rum. Hak­ket­ti­ği kon­fo­ru şim­di­ye kadar şehir içi gör­me­di­ği, ma­ale­sef gö­re­me­di­ği kon­fo­ru on­la­ra su­na­cak çok güzel pro­je­le­ri­miz var. Si­vas­lı ol­ma­nın ay­rı­ca­lı­ğı on­la­ra his­set­ti­re­ce­ğiz. Gü­ven­li ve huzur şerif, hu­zur­lu bir şehir an­la­mın­da bir çok pro­je­miz var’’ dedi.

Su Sorunu Çözüme Kavuşturulacak

Reha Kars, “ Sivas’ın en az yirmi yıl­lık ge­le­ce­ği­nin bu­gün­den plan­lan­ma­sı­nı ve güven al­tı­na alın­ma­sı­nın ge­rek­li­li­ği­ne, bunun da ancak ve ancak plan­lı ge­liş­mey­le, akıl­la Ma­te­ma­tik­le, bil­giy­le, li­ya­kat­le ve şeh­rin somut so­run­la­rı­na yö­ne­lik doğru ön­gö­rü­lü yak­la­şım­lar­la ola­bi­le­ce­ği­ne tüm kal­bim­le ina­nı­yo­rum. Ve bunun ger­çek ma­na­da ic­ra­ata dö­nüş­me­si­ni is­ti­yo­rum. Yani bir takım şey­ler ma­ale­sef ki ke­li­me­ler­den ka­lı­yor. Lafta ka­lı­yor. Ama biz bunu ic­ra­ata dö­nüş­tür­mek için varız. Hu­zur­la­rı­nız­da­yız. Bu an­lam­da şeh­ri­mi­ze ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ön­ce­lik­li hiz­met­ler ola­rak gör­dü­ğü­müz bazı ana konu baş­lık­la­rı­nın or­ta­ya koy­du­ğu­muz zaman et­ti­ği­miz so­run­la­rı siz­ler­le pay­la­şa­ca­ğım. Ve bu so­run­la­rı olan yak­la­şım ve çö­züm­le­ri­mi­zi de ana baş­lık­lar ha­lin­de siz­le­re su­na­ca­ğım. Şimdi şehir adına bizim için en önem­li sorun hayat kay­na­ğı­dır, yaşam kay­na­ğı­mız ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Bu da nedir? El­bet­te ki sudur. Çünkü su hayat kay­na­ğı­dır, yaşam kay­na­ğı­dır. Tarih bo­yun­ca bütün me­de­ni­yet­ler bir suyun et­ra­fın­da baş­la­mış­tır. Kül­tür, yer­leş­ke, sos­yal hayat, ula­şım ora­lar­da ge­liş­me­ye devam et­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la bizim şeh­ri­miz adına, Sivas’ımız için be­lir­le­di­ği­miz bi­rin­ci sorun yaşam kay­na­ğı olan su prob­le­mi­miz­dir. Buna fark­lı mü­hen­dis­lik yak­la­şım­la­rı­mız­la çözüm üret­ti­ği­mi­zi bil­me­ni­zi is­te­rim. İkinci soru hani su der­ken sa­de­ce temiz su içme suyu kul­lan­ma suyu ola­rak da dü­şün­me­yin. Alt­ya­pıy­la da ala­ka­lı ak­lı­nı­za ge­le­bi­lecek her şey ön­ce­lik­li bi­rin­ci he­def­tir. Bunu yap­tık­tan son­ra­ki ikin­ci ön­ce­lik pla­nı­mız­da ise şeh­ri­miz­de­ki tra­fik so­ru­nu ve çö­zü­mü var. Daha sonra orada sos­yal ha­ya­tı can­lan­dır­ma­nız için imar ya­pa­bil­me­niz için oraya ula­şı­mı sağ­la­ma­nız ge­re­ki­yor. O yüz­den de ikin­ci ön­ce­li­ği­miz ula­şım so­ru­nu. Peki ula­şı­mı da çöz­dük­ten sonra hangi yani in­sa­nın şöyle dü­şü­nün, he­pi­mi­zin top­lum­sal ha­ya­tın­da­ki hi­ye­rar­şik ve düzen ya­pı­sı­na göre man­tık çer­çe­ve­sin­de akım çer­çe­ve­sin­de bir ma­te­ma­tik­le bu prob­lem­le­ri tes­pit ettik. Ona göre de çö­züm­ler üret­tik. Üçün­cü tu­run­da de­di­ğim gibi imar so­ru­nu­muz var’’ diye ko­nuş­tu.

İşsizlik Sorunu Konusunda Projelerimiz Var

Kars, “İşsiz­lik so­ru­nu ve is­tih­dam prob­le­mi var. Bu an­lam­da da yerel yö­ne­tim ola­rak üret­ken be­le­di­ye­ci­lik viz­yo­nu­muz­la çok daha yeni fark­lı, do­lay­lı ve di­rekt yani in­di­rek ve di­rekt demem daha doğru olur. Fark­lı yak­la­şım­lar­la şeh­ri­miz­de­ki olan is­tih­da­mı art­tı­ra­rak iş bir­li­ği mi­ni­mi­ze et­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Bunun için de fark­lı yak­la­şım çö­züm­le­ri­miz var. Bir diğer ge­çe­lim. Sı­ra­la­may­la bir­lik­te. Peki in­san­la­ra is­tih­dam da ver­dik. On­la­ra iş ver­dik. Para ka­zan­ma­la­rı­nı sağ­la­dık. Bu du­rum­da in­san­la­rın en büyük ih­ti­ya­cı, hal­kı­mı­zın en büyük ih­ti­ya­cı nedir? El­bet­te ki bir konut sa­hi­bi ol­mak­tır. Biz ona konut di­yo­ruz ama esa­sın­da ben on­la­ra yuva ola­rak ba­kı­yo­rum Çünkü yuva ke­li­me­si bi­li­yor­su­nuz yak­la­şık bir yıl olmak üzere altı Şubat dep­rem­le­ri­ne çok az bir zaman kaldı. Tek­rar­dan hep be­ra­ber ha­tır­la­ya­ca­ğız. Ye­ni­den dep­re­min ha­ya­tı­nı­za neler ge­tir­di­ği­ni ya da ha­ya­tı­mız­dan neler gö­tür­dü­ğü­nü hep be­ra­ber idrak ede­ce­ğiz. O yüz­den yuva di­yo­rum. Çünkü yu­va­lar Sev­gi­mi­zi, coş­ku­mu­zu, üzün­tü­mü­zü sa­mi­mi­yet­le ya­şa­dı­ğı­mız as­lın­da tez­ler. Do­la­yı­sıy­la in­san­la­ra şeh­ri­miz­de olan yuva edin­me­le­ri için daha kolay ve daha ucuza yu­va­lar edin­me­le­ri için şeh­ri­miz­de­ki paha konut so­ru­nu­nu çöz­me­ye yö­ne­lik de yak­la­şım­la­rı­mız ol­du­ğu­nu bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum’’ şek­lin­de ko­nuş­tu.

Vatandaşın Hayatına Direkt Temas Edecek Birçok Uygulamamız Var

Aday Reha Kars, “Bunun yanı sıra ener­ji ala­nın­da ben bir ma­ki­ne yük­sek mü­hen­di­si ola­rak söy­lü­yo­rum. Ener­ji benim uz­man­lık ala­nım. Ana da­lım­dır. O yüz­den Sivas’ta ya­pa­ca­ğı­mız çok fark­lı ve bunu da sa­de­ce yap­mak­la kal­ma­ya­cak. Ora­dan an­la­dı­ğı­mız kadar ve ge­li­ri şehre kat­tı­ğı­mız, eko­no­mik fay­da­yı hal­kı­mız­la pay­la­şa­cak bir­çok ener­jik pro­je­miz var. Tabii ça­ğı­mız artık di­ji­tal bir çağ. Bu an­lam­da da gün­de­lik ya­şan­tı­mı­za ilk geç­me­si gerek ama şim­di­ye kadar ha­ki­ka­ten de çok geç ka­lı­nan bir takım gözle gö­rü­lür, va­tan­da­şın ha­ya­tı­na di­rekt temas edecek bir­çok uy­gu­la­ma­mız var. Di­ji­tal ala­nı­mız­da bir dev­rim­ci­lik an­la­mın­da söy­lü­yo­rum size. Bunun yanı sıra spor ala­nın­da fark­lı et­kin­lik­le­ri­miz ola­cak. En­gel­siz yaşam için on­la­rın sos­yal ya­şam­la­rı için, de­ğer­li kar­deş­le­rim için söy­lü­yo­rum. Onlar adına da ha­zır­la­dı­ğı­mız pro­je­ler var. Ka­dın­la­rı­mı­zın eko­no­mik ha­ya­tı­na katkı an­la­mın­da yine bir pro­je­miz var. Yine ça­ğı­mı­za uygun, çok daha kolay, çok daha rahat, kat­kı­sı da çok daha yük­sek ola­bi­lecek şe­kil­de bir yak­la­şım­la gü­nü­müz ti­ca­re­ti­nin ge­re­ği yak­la­şı­mıy­la on­la­ra uy­gu­la­ya­ca­ğı­mız yak­la­şım­lar ve pro­je­ler var Yine sos­yal ve be­le­di­ye­ci­lik an­la­mın­da bi­li­yor­su­nuz ili­miz­de hay­van ba­rı­na­ğı var. Ben hay­van ke­li­me­si­ni kul­lan­mak­tan bile im­ti­na edi­yo­rum. Onlar bi­li­yor­su­nuz Allah’ın ya­rat­tı­ğı din­siz var­lık­lar. Ve biz­ler önce in­sa­ni duy­gu­lar­la da sonra da di­ni­miz on­la­ra mer­ha­met etmek zo­run­da­yız. Çünkü on­la­ra mer­ha­met edi­niz ki gök­ler­de­ki ve siz­le­re mer­ha­met etsin diyen bir di­ni­miz var. Bu an­lam­da mev­cut hay­van ba­rı­na­ğı­nı çok daha mo­der­ni­ze ede­ce­ği­miz şe­kil­de, ora­da­ki ça­lı­şan­la­rı çok daha fark­lı bir im­kan­lar su­na­ca­ğı­mız şe­kil­de is­mi­ni de De­ğiş­ti­re­rek orayı kedi ve köpek ba­rı­na­ğı is­mi­ni verip daha mo­dern, daha etkin şeh­ri­mi­ze ya­kı­şır, Si­vas­lı­ya ya­kı­şır bir hiz­me­te ala­cak şe­kil­de bir pro­je­miz ola­cak’’ dedi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu